Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 504

 • De houding van niet-weten: wat is het idee erachter en hoe doe je het?
 • Maakbaarheid
 • Positief herformuleren om cliënten verder te helpen
 • Samenvatting van twee meta-analyses van Mindset onderzoeken
 • De platformvraag: hoe ver ben je al?
 • Reflecties nav mindset onderzoeken
 • Toekomstprojectievragen: verhelderend en motiverend
 • Snel schrijven: produceren zonder angst en met spontaniteit


De houding van niet-weten: wat is het idee erachter en hoe doe je het?

~ Coert Visser

De basishouding van progressiegerichte coaches valt te omschrijven als een houding van niet-weten. Deze houding komt erop neer dat de coach het perspectief van cliënten onderzoekt en hierbij aansluit. Door steeds goede vervolgvragen te stellen, bijvoorbeeld via de NOAM 7 stappen aanpak, helpt de coach cliënten zo om een steeds duidelijker idee te krijgen van wat ze willen bereiken en hoe dat voor elkaar kunnen krijgen. Hieronder leg ik uit wat de voordelen van een houding van niet-weten zijn en hoe je deze houding kunt leren aannemen. Lees verder »


Maakbaarheid 

~ Gwenda Schlundt Bodien

Sommige mensen protesteren tegen ‘maakbaarheidsdenken’. Ik begrijp vaak niet goed wat ze bedoelen met ‘maakbaarheidsdenken’. Als ik daarover doorvraag, zeggen mensen verschillende dingen, zoals: Er zijn nu eenmaal plafonds en grenzen aan wat mensen kunnen bereiken Maakbaar, maakbaar, als je dus niet gelukkig bent is het je eigen schuld Waarom moet het nou zo nodig steeds beter worden allemaal, wees toch tevreden met wat je hebt De overheid kan de maatschappij helemaal niet maken zoals ze dat willen en zou dat ook niet moeten willen. Lees verder »


Positief herformuleren om cliënten verder te helpen 

~ Coert Visser

Positief herformuleren is een progressiegerichte techniek om cliënten te helpen om van min naar plus te gaan. Ik zal uitleggen wat ik hiermee bedoel. Eén manier om te denken over wat progressie betekent, is om het je voor te stellen als het gaan van een minder positieve (of negatieve) situatie naar een meer positieve situatie. Anders gezegd: je kunt progressie zien als het gaan van min naar plus. We boeken allemaal voortdurend progressie in allerlei dingen in ons leven, zowel in ons werk als in ons persoonlijke leven. Maar het komt ook regelmatig voor ... Lees verder »


Samenvatting van twee meta-analyses van Mindset onderzoeken 

~ Gwenda Schlundt Bodien

Sisk et al hebben recentelijk een artikel gepubliceerd in Psychological Science waarin ze de resultaten van twee meta-analyses naar Mindset onderzoeken beschrijven. In deze post vat ik hun bevindingen samen. In deze post reflecteer ik op de bevindingen. Lees verder »


De platformvraag: hoe ver ben je al? 

~ Coert Visser

Binnen progressiegerichte gespreksvoering is de platformvraag een belangrijke en populaire. Deze vraag houdt in essentie in: Hoe ver ben je al in wat je wilt bereiken? De vraag is gebaseerd op het uitgangspunt binnen progressiegericht werken dat er altijd al een zekere basis van succes is, hoe klein die misschien ook is, waarop verder gewerkt kan worden. Het gaat, met andere woorden, om het idee dat de cliënt altijd al begonnen is ... Lees verder »


Reflecties nav mindset onderzoeken 

~ Gwenda Schlundt Bodien

De laatste tijd zijn er twee artikelen verschenen waarin grootschalig mindsetonderzoek wordt belicht. Het ene artikel is momenteel onder revisieOpens in a new window, maar de conclusies kun je hierOpens in a new window lezen. Het andere artikel is gebaseerd op twee meta-analyses, welke je hierOpens in a new window en hierOpens in a new window kunt vinden. Lees verder »


Toekomstprojectievragen: verhelderend en motiverend 

~ Coert Visser

De toekomstprojectievraag is een variant van de gewenste-situatievraag. Bij de toekomstprojectievraag nodig je cliënten uit om in gedachten een sprong in de tijd te maken, zich voor te stellen dat het op het punt waar ze uitgekomen zijn beter gaat en vervolgens te beschrijven wat er allemaal beter is geworden. Een voorbeeld van hoe je de vraag kunt stellen is: “Stel, we zijn drie maanden verder en ... Lees verder »


Snel schrijven: produceren zonder angst en met spontaniteit 

~ Coert Visser

Snel schrijven is een manier van werken die goed kan helpen als je een stuk moet produceren en steeds maar niet vooruitkomt. Dat je niet vooruitkomt, heeft er misschien mee te maken dat je voortdurend maar blijft nadenken over hoe je je stuk nou precies moet gaan opzetten of waar je moet beginnen. De gedachten blijven maar door je hoofd malen en het lukt je maar niet om een goed overzicht te krijgen van wat je nu in je stuk wilt gaan zeggen. En omdat je het je maar niet lukt om dat heldere overzicht te verkrijgen... Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 503

 • Progressie van leraren door training in autonomie-ondersteunend lesgeven
 • De perspectiefwisselingsvraag: wanneer pas je hem toe en wat levert hij op?
 • Progressiegerichte dialoog: ik word ZZP-er
 • Normaliseren helpt om rust, optimisme en doelgerichtheid te vergroten
 • Het ontwikkelen van humane en competente artsen
 • De optimismevraag schept optimisme als je het het hardst nodig hebt
 • De continueringsvraag: wat hoeft er niet beter te worden?


Progressie van leraren door training in autonomie-ondersteunend lesgeven

~ Gwenda Schlundt Bodien

Onderzoek in de zelfdeterminatietheorie laat consequent zien dat SDT interventies onder leraren positieve effecten hebben voor hun leerlingen en voor de leraren zelf. De SDT interventies waar we het dan over hebben behelzen trainingsprogramma’s waarin docenten leren om meer autonomie-ondersteunend les te geven. Het gaat dan om dit soort gedragingen. Leraren die een autonomie-ondersteunende doceerstijl hebben, worden door hun leerlingen als meer autonomie-ondersteunend ervaren en die leerlingen laten de volgende progressie zien: Lees verder »


De perspectiefwisselingsvraag: wanneer pas je hem toe en wat levert hij op?

~ Coert Visser

De perspectiefwisselingsvraag is een bijzonder nuttige vraag in progressiegerichte coaching. Deze vraag helpt cliënten om een duidelijker beeld te krijgen van hoe ze willen dat hun situatie eruit komt te zien. In de kern komt de vraag erop neer dat je je cliënten uitnodigt om vanuit een derde-persoonsperspectief een beschrijving van hun eigen gewenste gedrag te maken. Dit doe je door ze een variant van de volgende vraag te stellen: “Wat zien andere mensen jou doen wanneer je situatie beter is geworden?” Hieronder leg ik uit wat de voordelen van de perspectiefwisselingsvraag zijn en geef ik enige tips over hoe je hem kunt stellen. Lees verder »


Progressiegerichte dialoog: ik word ZZP-er

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een goede manier om zelf aan de slag te blijven met deliberate practice is om progressiegerichte dialogen te bestuderen. Zo nu en dan schrijf ik daarom dialogen vrijwel letterlijk uit en benutten we die in onze trainingenOpens in a new window. Jaren geleden had ik bijvoorbeeld korte coachingssessie met iemand die ZZP-er ging worden en zich zorgen maakte over de commerciële kant van het ZZP-bestaan en die dialoog schreef ik uit.. Lees verder »


Normaliseren helpt om rust, optimisme en doelgerichtheid te vergroten

~ Coert Visser

Normaliseren is een krachtige progressiegerichte techniek. Normaliseren betekent dat je als coach laat merken dat je wat je cliënten zeggen of doen als normaal beschouwt gegeven hun omstandigheden. Doordat de coach normaliseert wordt het voor cliënten gemakkelijker om te gaan geloven dat hun problemen oplosbaar zijn en dat ze progressie kunnen boeken. Hieronder leg ik uit wanneer normaliseren vooral van toepassing is en hoe je het kunt doen. Lees verder »


Het ontwikkelen van humane en competente artsen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Van een arts verwachten we medisch specialistische kennis. Maar daarnaast is het evenzeer belangrijk dat de arts op een humane manier met zijn patiënten communiceert en omgaat. In dit en dit en dit stukje schreef ik al over shared decision making, als een manier om bij medische beslissingen zowel de kennis van de mogelijkheden als de voorkeuren van de patiënt leidend te laten zijn. Lees verder »


De optimismevraag schept optimisme als je het het hardst nodig hebt

~ Coert Visser

Met het woord optimisme werd vroeger iets anders bedoeld dan wat er tegenwoordig meestal mee wordt bedoeld. Oorspronkelijk betekende optimisme dat je geloofde in de best mogelijke wereld te leven. Tegenwoordig betekent optimisme iets als het geloof dat een betere toekomst mogelijk is. Optimisme is ook belangrijk in progressiegericht werken. Als we het binnen progressiegericht werken over optimisme hebben, dan bedoelen we hier niet een vaag soort positivisme of een miskenning van problemen mee en ook niet een geloof dat de toekomst vanzelf beter zal worden. Lees verder »


De continueringsvraag: wat hoeft er niet beter te worden?

~ Coert Visser

Er is een progressiegerichte vraag die veel coaches niet kennen en die een wat paradoxaal karakter heeft: de continueringsvraag. Eén van de belangrijkste vragen in de progressiegerichte aanpak is: welke progressie wil je verder bereiken? Door scherper zicht te krijgen op welke progressie je wilt bereiken krijg je een gevoel van richting. Een duidelijk beeld van de progressie die je wilt bereiken, werkt heel motiverend. Dit duidelijke beeld van deze betere situatie oefent een aantrekkingskracht op je uit waardoor je energie krijgt om aan de slag te gaan. De continueringsvraag draait echter precies om het tegenovergestelde: wat hoeft er niet beter te worden? Waarom is deze vraag ook een nuttig onderdeel van de progressiegerichte aanpak? Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 502

 • Parkinson en perfectionisme: hoe werk je sneller en beter?
 • Grootschalige mindsetinterventie effectieve remedie tegen drop-out
 • Het is beter dan het eruit ziet (over Easterbrook, 2018)
 • Faalmindset ouders correleert met mindset van hun kinderen
 • Recensie Leren & presteren
 • Prestatie-georiënteerde reacties versus leer-georiënteerde reacties

Parkinson en perfectionisme: hoe werk je sneller en beter?

~ Coert Visser

Op de website Effectiviology kwam ik twee interessante artikeltjes tegen die bruikbare ideeën bevatten om niet alleen sneller te werken maar ook beter. Het ene idee gaat over de zogenaamde wet van Parkinson, het tweede idee over perfectionisme. Merk je dat je vaak veel tijd nodig hebt voor het schrijven van stukken of voor andere klussen waarbij je iets moet produceren of afronden? Dan kunnen deze twee ideeën je waarschijnlijk helpen om sneller te werken. Lees hieronder hoe. Lees verder »


Grootschalige mindsetinterventie effectieve remedie tegen drop-out

~ Gwenda Schlundt Bodien

Op deze site heb ik al meerdere malen geschreven over kleine sociaal-psychologische interventies, met lange termijn effecten. Zoals hierOpens in a new window en hierOpens in a new window. Maar dergelijke interventies kunnen worden ervaren als minder relevant voor de dagelijkse onderwijspraktijk, omdat de uitvoering ervan zo nauw luistert. Lees verder »


Het is beter dan het eruit ziet (over Easterbrook, 2018)

~ Coert Visser

In het verlengde van mijn bespreking van Steven Pinker’s Enlightenment now, noem ik nu een ander nieuw boek met een vergelijkbare boodschap: It’s better than it looks van Gregg Easterbrook. In 2003 schreef deze econoom het boek The progress paradox, waarin hij de paradox beschreef dat, terwijl het leven steeds beter wordt, mensen zich slechter gaan voelen. In zijn nieuwe boek is zijn boodschap hetzelfde maar geeft hij tevens aan hoe er op allerlei gebieden enorm veel progressie is geboekt. Hij gaat ook in op een angst die veel mensen hebben ondanks al deze progressie: de angst voor instorting (collapse anxiety). Lees verder »


Faalmindset ouders correleert met mindset van hun kinderen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Het is al langer duidelijk dat het type compliment dat ouders aan hun kinderen geven, bij die kinderen een statische of een groeimindset oproept. Persoonsgerichte complimenten creëren een statische mindset en procesgerichte complimenten een groeimindset in kinderen. Zie ook hierOpens in a new window en hierOpens in a new window. Lees verder »


Recensie Leren & presteren

~ Coert Visser


Prestatie-georiënteerde reacties versus leer-georiënteerde reacties

~ Gwenda Schlundt Bodien

In dit stukjeOpens in a new window kon je lezen over het onderzoek van Carol Dweck naar faalmindsets van ouders en hoe die samenhangen met de mindset van hun kinderen. In studie 2 onderzocht Dweck wat ouders precies doen en zeggen dat hun kinderen informeert welke faalmindset hun ouders hebben. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 501

 • Erkenning voor wat er al is
 • Actief leren in 5 stappen
 • Conditioneel optimisme
 • Van organisatiestrategie tot individueel gedrag
 • Een paar gedragingen van teamcoaches die goed werken
 • Bespreking van Enlightenment Now (Steven Pinker, 2018)

Erkenning voor wat er al is

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een bij-effect van een eenzijdige focus op te bereiken progressie kan zijn dat mensen de perceptie krijgen dat alles wat ze tot op heden hebben gedaan en bereikt er niet toe doet. Dat alles anders moet. Wanneer mensen die perceptie krijgen, heeft dat vaak een sterk demotiverend effect op ze. Lees verder »


Actief leren in 5 stappen

~ Coert Visser

Actief leren is belangrijk. Voor het goed leren begrijpen van nieuwe concepten is een uiterst bewuste en actieve aanpak nodig. Het is niet voldoende om slechts te luisteren naar een uitleg over het concept, of er iets over te lezen. Een veel actievere benadering is nodig om je een concept echt eigen te maken. Hieronder beschrijf ik zo’n aanpak. Deze kun je direct uitproberen om je één of meer progressiegerichte concepten eigen te maken. Lees verder »


Conditioneel optimisme

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een progressiegerichte interventie is de optimisme-vraag. Die vraag kan bijvoorbeeld zo geformuleerd worden: 'Wat stemt je optimistisch dat verbetering mogelijk is?' Als we deze interventie gebruiken, refereren we aan conditioneel optimisme in plaats van aan (zelf)genoegzaam optimisme (Romer, 2016). Lees verder »


Van organisatiestrategie tot individueel gedrag

~ Coert Visser

Hoe verbindt je organisatiestrategie met individueel gedrag? Een hamvraag voor veel organisaties is hoe de verbinding tussen organisatiedoelen en individueel gedrag tot stand gebracht kan worden. Missiestatements en strategische doelen van organisaties worden per definitie op een hoog abstractieniveau geformuleerd. Belangrijke vragen zijn: hoe kunnen individuen binnen de organisatie gemotiveerd raken voor deze doelen en deze vertalen naar individuele doelen en hoe kunnen ze deze individuele doelen daadwerkelijk gaan realiseren? Marylène Gagné (2018) beantwoordt deze vragen in een nieuw artikel waarin zij strategisch management theorieën combineert met twee psychologische theorieën: implementatieplanning en de zelfdeterminatietheorie. Lees verder »


Een paar gedragingen van teamcoaches die goed werken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week verzorgde ik een sessie over progressiegerichte teamcoaching voor een groep teamcoaches. We starten de sessie met een oefening waarin we focusten op succeservaringen. Wat werkte er goed in die ervaringen? Wat deden de teamcoaches dan? Deze gedragingen kwamen naar voren: Lees verder »


Bespreking van Enlightenment Now (Steven Pinker, 2018)

~ Coert Visser

Na Steven Pinkers boek The Better Angels of our Nature was ik benieuwd naar zijn nieuwe boek Enlightenment Now. Hij had het boek al een paar jaar geleden aangekondigd en ik verwachtte dat het een interessant boek zou worden. Nu is het verschenen en ik heb het gelezen en het is nog beter en interessanter dan ik had verwacht. Sommige mensen die Pinker volgen, en sommige recensenten van zijn boek, interpreteren volgens mij verkeerd wat hij bedoelt. Ze zien dat Pinker vaak voorbeelden aanhaalt van hoe het in de wereld in allerlei opzichten steeds beter gaat. En ze denken dat zijn boodschap neerkomt op: “Mensen laten we toch wat blijer zijn. Het gaat veel beter met de wereld dan jullie denken.” Maar hoewel het inderdaad veel beter gaat in veel opzichten dan de meeste mensen weten, stelt Pinker niet dat we tevreden achterover kunnen leunen en dat de toekomst vast wel prachtig wordt. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 500

 • Hoe ga jij je beter gedragen in de klas?
 • Jij moet en jij zult
 • Leerling voor de klas
 • Effectief opvoeden: druk verlichten en interesses voeden
 • Het belang van wijsheid en hoe we het kunnen onderwijzen
 • Enlightment now
 • Hoe progressiegerichte intervisie de wijsheid in een team kan stimuleren
 • Progressiefobie: wat is het en hoe kunnen we het genezen?


Hoe ga jij je beter gedragen in de klas?

~ Coert Visser

Mary, een progressiegerichte lerares op een middelbare school had een jongen, Tim, in haar klas die erg onrustig was in de klas. Het was Mary nog niet goed gelukt om Tim goed mee te laten doen in de lessen. Tim was regelmatig luidruchtig, haalde verschillende vormen van kattenkwaad uit en zat veel met andere leerlingen te praten waardoor die ook minder goed met de stof bezig waren. Soms was Tim wel goed bezig met de stof. Maar zodra hij iets niet snapte en hulp vroeg bij Mary en Mary niet direct bij hem kon komen om te helpen, werd hij weer luidruchtig. Tijdens een leerlingbespreking was gebleken dat Tim ook in andere lessen dit soort gedrag vertoonde. Sommige leraren pleitten voor een soort strafpuntensysteem, voor registratie in Magister wanneer hij zich slecht had gedragen in een les en voor schorsing wanneer Tim meerdere keren de fout in gegaan zou zijn. Mary bedacht een andere aanpak en voerde die uit. Lees verder »


Jij moet en jij zult

~ Gwenda Schlundt Bodien

Progressiegerichte taal is subtiel, omdat we ons realiseren dat subtiel verschillende woorden een groot effect kunnen hebben op je gesprekspartner en dus op hoe de dingen na het gesprek verder gaan. Een voorbeeld hiervan zijn de woorden ‘Ik wil’ en “Jij moet” en “Jij zult”. Wat denk je dat het effect is van dergelijke woorden op kinderen? Lees verder »


Leerling voor de klas

~ Coert Visser

Een wiskundeles van een MAVO2-klas begon wat onrustig. Eén van de leerlingen, Yannick, stond voor de klas en tekende op het bord. Mary, de lerares, vroeg hem op zijn plaats te gaan zitten waarop hij antwoordde: “Ja, nog heel eventjes….” en hij tekende lachend verder. Mary vroeg het nog een keer en ook deze keer ging Yannick niet zitten. Ook andere leerlingen bleven wat onrustig en keken lachend naar Yannick. “Dan gaan we het anders doen”, dacht Mary bij zichzelf. Lees verder »


Effectief opvoeden: druk verlichten en interesses voeden

~ Gwenda Schlundt Bodien


Lees verder »


Het belang van wijsheid en hoe we het kunnen onderwijzen

~ Coert Visser

Zowel in de psychologie als binnen westerse maatschappijen is relatief veel belang toegekend aan intelligentie. Twee Canadese psychologen hebben gewezen op het belang van andere aspecten van ons cognitieve functioneren die in hun ogen minsten zo belangrijk zijn en ten onrechte minder aandacht hebben gekregen. De ene is Keith Stanovich die er voor pleit om veel meer aandacht te hebben voor rationaliteit. De andere is Igor Grossman die wijst op het grote belang van wijs redeneren. In twee nieuwe artikelen die hij samen met collega’s schreef, legt hij uit wat wijs redeneren inhoudt, waarom het zo belangrijk is en hoe we het kunnen onderwijzen. Lees verder »


Enlightment now

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week verscheen Steven Pinkers nieuwe boek getiteld 'Enlightment nowOpens in a new window'. In dit boek beoogt Pinker om te weerleggen dat we in een vreselijk donkere periode leven en dat de wereld steeds verrotter is geworden. Hij stelt dat dit pertinent onwaar is. Net zo onwaar als de gedachte dat de aarde plat zou zijn onwaar is. Lees verder »


Hoe progressiegerichte intervisie de wijsheid in een team kan stimuleren

~ Coert Visser

In dit artikel beschrijf ik het werk van Igor Grossmann en zijn collega’s over het belang van wijs redeneren. Wijs redeneren heeft nog relatief weinig aandacht gehad in onderwijs en wetenschap maar het lijkt verstandig dit meer te gaan doen. Wijs redeneren is goed aan te leren en hangt samen met verschillende wenselijke uitkomsten zoals sociaal gedrag, welbevinden en genuanceerd denken. Het lijkt essentieel te zijn voor goed leiderschap en het kan helpen om complexe vraagstukken op te lossen en polarisatie tegen te gaan. Daarom lijkt het een goed idee om in onderwijs aandacht te besteden aan de ontwikkeling van wijsheid. Maar ook in organisaties kunnen we dingen doen om wijsheid te bevorderen. Een aanpak die hierbij goed kan werken, is progressiegerichte intervisie. Lees verder »


Progressiefobie: wat is het en hoe kunnen we het genezen?

~ Coert Visser

In het nieuwe boek van Steven Pinker, Enlightenment Now, kwam ik een nieuw woord tegen: progressiefobie. Het boek is een vurig pleidooi voor vier centrale ideeën uit de Verlichting: rede, wetenschap, humanisme en progressie. Pinker stelt dat de combinatie van deze ideeën zegt dat de mensheid door een groter begrip van de werkelijkheid, via wetenschap, en door een groeiende cirkel van sympathie, veroorzaakt door kosmopolitisme en rede, intellectuele en morele progressie kan boeken. Het doel van de verlichtingdenkers was niet zozeer om de menselijk natuur te verbeteren maar om instituties te bouwen die ervoor zouden zorgen dat het beste in mensen naar boven zou komen. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 499

 • Stuurvraag in plaats van pestprotocol
 • Saying is believing?
 • Hoe groot is het probleem van overbeschermende ouders (helikopterouders)?
 • Interesse wekken door context personalisatie
 • Organisatiebrede verandering via het draaiknoppenmodel
 • Tien tips bij progressiegerichte conflicthantering

Stuurvraag in plaats van pestprotocol

~ Coert Visser

Mary, een progressiegericht werkende docent, werkzaam in het middelbaar onderwijs, vertelde over een interessante situatie die zij had meegemaakt in een VWO2-klas. Tijdens een leerlingbespreking werd er gesproken over een probleem rondom een jongen, Marco, die gepest werd. Meerdere docenten hadden gemerkt dat de jongen gepest werd. Het gesprek ging vervolgens over wat hier aan gedaan kon worden. Eén docent opperde om een pestprotocol te maken en in werking te stellen. Nadat dit geopperd was, vroeg een andere docent of dit niet een te zwaar middel was. Was het echt nodig om zo te reageren of was er misschien een eenvoudigere oplossing? Mary mengde zich in het gesprek. Ze vertelde dat ze ook had gemerkt dat Marco het soms lastig had. Ze had ingegrepen maar merkte dat dit niet leidde tot het stoppen van het storende gedrag. Nadat ze twee akkefietjes had meegemaakt, vond ze het genoeg. Ze stelde een vraag aan de hele klas.

Lees verder »


Saying is believing?

~ Gwenda Schlundt Bodien

In de progressiegerichte aanpak maken we regelmatig gebruik van zelfovertuigingstechnieken. We stellen vragen die ertoe leiden dat de gesprekspartner ergens van overtuigd raakt, bijvoorbeeld van zijn mogelijkheid om progressie te boeken.

Lees verder »


Hoe groot is het probleem van overbeschermende ouders (helikopterouders)?

~ Coert Visser

Heb je wel eens gehoord van de term helikopterouders? Kort gezegd wordt er meestal een vorm van overbeschermend ouderschap mee bedoeld die meestal goed bedoeld is maar averechts werkt. Ouders zouden zich steeds meer verregaand bemoeien met hun kinderen, zelfs nadat die het ouderlijk huis al verlaten hebben. Met de moderne opvatting dat autoritair ouderschap niet meer van deze tijd is, zouden ouders nu doorschieten in het andere uiterste, namelijk een vorm van doorgeschoten zorg en betrokkenheid. In dit korte artikel ga ik in op vragen als: Wat is helikopterouderschap? Bestaat het echt en is het een veelvoorkomend probleem? En duidt het bestaan van helikopterouderschap erop dat zorg en betrokkenheid ook negatief kunnen zijn? En als helikopterouderschap bestaat, wat zijn de mogelijk negatieve effecten ervan en waar worden die door in de hand gewerkt?

Lees verder »


Interesse wekken door context personalisatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een goede manier om interesse bij studenten te faciliteren is door context personalisatie. Dit betekent dat de inhoud van de taak wordt gematcht met de inhoud (karakters, objecten, thema’s) van de buitenschoolse interesse van de leerling.

Lees verder »


Organisatiebrede verandering via het draaiknoppenmodel

~ Coert Visser

In dit artikel noemde ik het draaiknoppenmodel. Dit is een krachtig theoretisch raamwerk gebaseerd op werk uit de sociale psychologie dat praktisch goed bruikbaar is voor het realiseren van systeembrede verbeteringen. In de volgende casus wordt een voorbeeld getoond van de toepassing van het draaiknoppenmodel.

Lees verder »


Tien tips bij progressiegerichte conflicthantering

~ Gwenda Schlundt Bodien

In onze opleiding progressiegericht werken met groepen Opens in a new windowoefenen we op meerdere dagen met progressiegerichte conflictinterventies. Coaches of leidinggevenden zitten geregeld in de situatie dat hun gesprekspartners een conflict hebben met elkaar of het met elkaar oneens zijn over een onderwerp. Progressiegerichte conflictinterventies werken vaak razendsnel. Maar ze zijn niet zo eenvoudig in de vingers te krijgen. Wel simpel uit te leggen. Als je de uitleg eenmaal begrijpt, en je wilt er goed in worden, dan is het meest effectief om conflictsituaties te oefenen, zoals we doen in de opleiding. Hier zijn tien tips voor progressiegerichte conflicthantering:

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 498

 • Opluchting dat het niet noodzakelijk is oud zeer op te halen
 • De vraag naar de gewenste situatie
 • Is een progressiefocus niet erg vermoeiend?
 • Recensie van ‘Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is’ (Merckelbach, 2017)
 • Je krijgt het antwoord waar je naar vraagt
 • Zoek het eerdere succes daar waar het probleem zich bevindt

Opluchting dat het niet noodzakelijk is oud zeer op te halen

~ Gwenda Schlundt Bodien

In teams waar mensen zich niet veilig voelen, is het vaak moeilijk om elkaar feedback te geven en om eerlijk je mening ergens over te geven. Teamleden zijn bang voor negatieve reacties van hun collega’s, waardoor ze zich stil houden of hun mening liever uiten tegenover iemand anders dan het teamlid aan wie ze het eigenlijk zouden willen zeggen.

Lees verder »


De vraag naar de gewenste situatie

~ Coert Visser

De vraag naar de gewenste situatie is één van de meest belangrijke en krachtige vragen binnen progressiegericht werken. Via deze vraag helpen we cliënten meer zicht te krijgen op hoe ze zouden willen dat hun situatie eruit komt te zien. Zo gauw ze antwoorden op deze vraag beginnen te vinden, weten ze beter waar ze hun energie op kunnen richten. Ook helpt de vraag om cliënten optimistischer te maken en ideeën voor stapjes vooruit te laten opdoen. Maar hoe vraag je naar de gewenste situatie? Voor cliënten is het vaak helemaal niet zo gemakkelijk om deze vraag vlot te beantwoorden. Daarom zijn hier een paar tips die je kunt gebruiken om de vraag naar de gewenste situatie zoveel mogelijk te laten opleveren.

Lees verder »


Is een progressiefocus niet erg vermoeiend?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week stelde ik in een sessie progressiegericht leidinggeven aan een team directeuren van een grote verzekeringsmaatschappij deze vraag: ‘Medewerkers blijken een manager met een groeimindset anders te ervaren dan een manager met een statische mindset. Wat denk je dat medewerkers aangeven dat het verschil voor ze is?’ Het spontane eerste antwoord van een unit directeur in die sessie was: ‘Medewerkers ervaren een manager met een groeimindset denk ik als vermoeiender’.

Lees verder »


Recensie van ‘Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is’ (Merckelbach, 2017)

~ Coert Visser

Harald Merckelbach, hoogleraar rechtspsychologie heeft een interessant en toegankelijk boek geschreven over zijn werk: Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is. Het boek laat zien hoe belangrijk het is in de rechtspraak om op een hyperbewuste manier te komen tot oordelen. Maar rechters zijn ook maar mensen met dezelfde morele intuïties als wij allemaal. Merckelbach stelt dat rechters op allerlei manieren maatregelen moeten nemen om zich niet te laten verleiden tot intuïtieve oordelen waarop ze hun uitspraken baseren.

Lees verder »


Je krijgt het antwoord waar je naar vraagt

~ Gwenda Schlundt Bodien

“Tja, je krijgt het antwoord waar je naar vraagt”, zei een coach in onze training progressiegericht coachen laatst. En hij bedoelde daarmee dat de richting van de vraag van de coach, bepalend is voor de richting van het antwoord van de client. Eenvoudige voorbeelden daarvan kent iedereen wel. Als de coach vraagt:”Wat zou je willen dat er in de plaats komt van dit probleem?” dan is het logisch dat er een totaal antwoord komt dan wanneer de coach vraagt:”Wat gaat er nog meer mis als het probleem erger gaat worden?” De eerste vraag is een progressiegerichte vraag richting de gewenste toekomst, de tweede vraag is een probleeminducerende vraag richting de gevreesde toekomst.

Lees verder »


Zoek het eerdere succes daar waar het probleem zich bevindt

~ Coert Visser

Het NOAM-7-stappenmodel is een progressiegerichte structuur die veel gebruikt wordt in coaching. Via deze vragenstructuur is het mogelijk om cliënten te helpen om ideeën op te doen om stappen vooruit te zetten in de gewenste richting. Eén van de grote krachten van de aanpak is dat er gebruik wordt gemaakt van vragen naar eerdere successen. Een voorbeeld van zo’n vraag is: “Is het je al eens gelukt om …?” Een eerder succes is een situatie waarin het al eens gelukt is om iets beter te laten verlopen of op te lossen. Wanneer cliënten zich een eerder succes weten te herinneren, doen ze vaak ideeën op over hoe ze verder kunnen met hun huidige situatie en worden ze optimistischer over hun situatie.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 497

 • Vier principes voor het voeren van goede gesprekken met andersdenkenden
 • Het belang van shared decision making
 • Effectief communiceren met dementerenden
 • Shared decision making en borstkankerscreening
 • Recensie Leren & presteren
 • Progressiegerichte interventies bij Shared Decision Making

Vier principes voor het voeren van goede gesprekken met andersdenkenden

~ Coert Visser

Tegenwoordig wordt er vaak gesproken van een groeiende polarisatie in onze samenleving. Er wordt vaak gezegd dat groepen steeds agressiever en haatdragender tegenover elkaar komen te staan. Ook kun je lezen dat we steeds minder met andersdenkenden in gesprek gaan. In plaats daarvan zoeken we liever gelijkgestemden op. Op Facebook ontstaan zogenaamde echokamers waarin iedereen het met elkaar eens is. In een inspirerende TED-presentatie vertelt Megan Phelps-Roper over hoe zij opgroeide in een radicale kerkgemeenschap en hoe zij langzamerhand in aanraking kwam met andersdenkenden. Ze vertelt hoe ze zich langzaam bevrijdde uit die gemeenschap en over wat ze geleerd heeft van deze ervaring.

Lees verder »


Het belang van shared decision making

~ Gwenda Schlundt Bodien

Shared decision making is een term die in 1982 in de VS voor het eerst als concept werd gedefinieerd. SDM is gebaseerd op de premisseOpens in a new window dat geen enkele gezondheidsbeslissing zou moeten worden genomen: Vanuit een positie van eenvoudig te verhelpen onkunde bij de patiënt over de mogelijkheden, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs Vanuit een positie van eenvoudig te verhelpen onkunde bij de behandelaar over de voorkeuren van de patiënt

Lees verder »


Effectief communiceren met dementerenden

~ Coert Visser

Recent bracht een deelnemer in onze training progressiegericht coachen een casus in als intervisie-oefening (volgens deze aanpak). Als casus bracht hij in dat onlangs bekend was geworden dat zijn moeder beginnende dementie had. Hij wilde graag tips ontvangen van zijn medecursisten over hoe hij zo effectief mogelijk om zou kunnen gaan met deze situatie. Wat hij graag wilde, was dat hij een manier van omgaan met de situatie zou vinden waarbij hij zoveel mogelijk voor zijn moeder kon betekenen en zelf intussen ook goed voor zichzelf kon blijven zorgen zodat hij ook zelf overeind zou blijven. De intervisie oefening leverde veel op en was nuttig voor de persoon die de casus inbracht en ook voor de andere deelnemers die tips en complimenten aan hem gaven. Er kwamen veel en gevarieerde complimenten en tips naar voren. Er werd veel steun naar voren gebracht en er kwamen zowel praktische als wat meer abstracte tips naar voren.

Lees verder »


Shared decision making en borstkankerscreening

~ Gwenda Schlundt Bodien

Shared Decision MakingOpens in a new window sluit aan bij de principes van de zelfdeterminatietheorie. SDM onderschrijft namelijk dat zelfdeterminatie met betrekking tot gezondheidszorg een wenselijk doel is.

Lees verder »


Recensie Leren & presteren

~ Coert Visser

Leren & presteren – ‘Overtuigend’ Coert Visser heeft een goed bruikbaar overzicht gemaakt om ‘beter te worden’ in alles wat je wilt leren in Leren & Presteren. Halverwege het lezen ben ik al zo overtuigd, dat ik diverse collega’s aanraad het boek aan te schaffen.

Lees verder »


Progressiegerichte interventies bij Shared Decision Making

~ Gwenda Schlundt Bodien

Elwyn beschrijftOpens in a new window een three talk model van shared decision makingOpens in a new window: team talk, option talk en decision talk. Team talk Elwyn beschrijft dat het bij Team Talk gaat om patiënten bewust te laten worden van het feit dat er een keuze aan de orde is. Het gaat erom de patiënt te laten merken dat die niet in de kou staat, maar dat de behandelaar het keuzeproces van de patiënt wil ondersteunen.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 496

 • Zelfdeterminatietheorie benut in gezondheidszorg
 • De groepsgroeimindset: groepen kunnen veranderen en verbeteren
 • Verschillen tussen SDT en MI
 • Waarom ik denk dat de blockchain vooruitgang zal brengen
 • Tip om van Blue Monday een goede dag te maken'
 • Wanneer is het backfire-effect relevant?
 • Experiment: adolescenten leren hoe emoties kunnen worden beïnvloed, werkt
 • Wijsheid en sociale klasse

Zelfdeterminatietheorie benut in gezondheidszorg

~ Gwenda Schlundt Bodien

De afgelopen weken las ik het boek van La Guardia ‘Self determination theory in practice: how to create an optimally health care environment. La Guardia is onderzoeker met expertise in zelfdeterminatietheorie en de toepassingen ervan in gezondheidszorg en welbevinden. In het boek beschrijft zij hoe zij de principes van de zelfdeterminatietheorie benut in haar werk met cliënten met gezondheidsklachten. Ze heeft SDT-behandelingen ontwikkeld voor mensen die chronisch ziek zijn (kanker, diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten) en voor mensen bijvoorbeeld na een hartaanval proberen te herstellen en leven met de consequenties ervan.

Lees verder »


De groepsgroeimindset: groepen kunnen veranderen en verbeteren

~ Coert Visser

Mensen leren dat groepen kunnen veranderen en verbeteren kan een krachtig instrument zijn om vrede te bevorderen. Hieronder beschrijf ik twee onderzoeken over dit onderwerp, één uit 2011 en één uit 2018.

Lees verder »


Verschillen tussen SDT en MI

~ Gwenda Schlundt Bodien

Motivational Interviewing is een aanpak die volgens meerdere auteurs in lijn ligt met de zelfdeterminatietheorie. Zowel MI als SDT gaan ervan uit dat er in mensen inherente motivationele processen gaande zijn. Mensen hebben de motivatie om te veranderen al in zichzelf en het werk van counselors is om de condities te creëren zodat deze motivatie gevoed wordt. SDT en MI delen hun wortels in Rogers’ humanistische filosofie.

Lees verder »


Waarom ik denk dat de blockchain vooruitgang zal brengen

~ Coert Visser

Kort geleden ben ik geïnteresseerd geraakt in een nieuwe technologie die steeds meer in de belangstelling komt te staan en die vermoedelijk een grote invloed gaat hebben op onze samenleving: de blockchain. Kort gezegd is blockchaintechnologie een technologische infrastructuur die cryptocurrencies zoals Bitcoin mogelijk maakt. Ik zal hieronder iets vertellen over het ontstaan van deze nieuwe technologie, over wat hij is en over waarom hij vermoedelijk zo belangrijk zal worden.

Lees verder »


Tip om van Blue Monday een goede dag te maken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Blue Monday. Een bedenksel dat de maandag van de laatste volle week in januari de meeste mensen treurig en neerslachtig zouden zijn. Zo’n negatieve verwachting kan best eens werkelijkheid worden. Als je al niet neerslachtig was, dan zou je het kunnen worden omdat het nu eenmaal Blue Monday is. Stel dat je in een dip zit, wat kun je dan doen om jezelf te helpen? Ongeacht de trigger van je neerslachtigheid kan de volgende tip je wellicht helpen: Activeer je prefrontale cortex.

Lees verder »


Wanneer is het backfire-effect relevant?

~ Coert Visser

Mensen kunnen vaak vasthouden aan onjuiste ideeën, zelfs wanneer er feitelijke informatie in overvloed beschikbaar is die de onjuistheid van die ideeën laat zien. Er zijn vele redenen waarom dit zo kan zijn (zie hier). In bepaalde omstandigheden kan het zelfs zo zijn dat mensen die geconfronteerde worden met informatie die de onjuistheid van hun denkbeelden aantoont, nog sterker gaan geloven in deze denkbeelden. Dit effect heet het backfire-effect. Het in een studie van Byhan & Reifler (2010) voor het eerst gedemonstreerd. Als het backfire-effect inderdaad bestaat en vaak voorkomt, zouden we uiterst voorzichtig moeten omgaan met het corrigeren van andermans onjuiste denkbeelden. Voordat je het weet gaan ze er immers nog sterker in geloven. Nu is er een nieuw onderzoek gedaan (Wood & Porter, 2010) waarin het backfire-effect is onderzocht.

Lees verder »


Experiment: adolescenten leren hoe emoties kunnen worden beïnvloed, werkt

~ Coert Visser

Mensen verschillen in hoe ze denken over emoties. Sommigen zien emoties als iets wat ons overkomt en waar we geen of nauwelijks invloed op hebben. Anderen zien emoties als iets waar we wel degelijk invloed op kunnen hebben. Eerder onderzoek heeft laten zien dat het geloof dat we emoties kunnen beïnvloeden samenhangt met welbevinden maar het is tot nu toe niet duidelijk hoe dit komt. Smith et al. (2017) voerden een experiment (N=1645) uit bij adolescenten om meer te weten te komen over de relatie tussen hoe we denken over emoties en hoe goed we ons voelen.

Lees verder »


Wijsheid en sociale klasse

~ Coert Visser

Wijsheid kun je definiëren als het verstandig omgaan met complexe levenssituaties, situaties waarin sprake is van ambiguïteit, meerdere gezichtspunten, verschillende belangen, verschillende korte- en langetermijneffecten en voortdurende verandering (zie hier). Wijsheid komt vooral neer op het onderkennen van onzekerheid, het relativeren van je eigen perspectief en het oog hebben voor het perspectief van anderen. Wijsheid is belangrijk. Het hangt niet samen met intelligentie maar wel met welbevinden en het hebben van goede sociale relaties. Justin Brienza en Igor Grossmann (2017) laten in een nieuw onderzoek een interessante relatie zien tussen wijsheid en sociale klasse.

Lees verder »