Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 457

 • Hoe gebruiken docenten de progressiegerichte aanpak in de klas?
 • Kritiek op het onderzoek naar mindsets
 • Drie dimensies van effectief opvoeden: warmte, structuur en autonomieondersteuning
 • Schrijf de mindsettheorie nog niet af
 • Kleine sociaal-psychologische interventies: hoe werken ze?
 • Groeimindset staat op een stevige fundering maar we zijn het huis nog aan het bouwen

Hoe gebruiken docenten de progressiegerichte aanpak in de klas?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Docenten gebruiken de progressiegerichte aanpak op allerlei manieren in hun werk. Hier zijn wat voorbeelden van hoe zij dat doen. Het voorbereiden van de les Docenten die de progressiegerichte aanpak gebruiken, bereiden hun op zo’n manier voor dat leerlingen de les relevant en interessant kunnen vinden. Ze zorgen dat er een duidelijke structuur in hun lessen zit. Zie ook hier. Ze gebruiken daarvoor hulpmiddelen zoals de Vormen en Onderwerpen Matrix, waar bij ze de inhoudelijke onderwerpen op een gevarieerde manier behandelen en per onderwerp een duidelijke rationale kunnen geven waartoe dit onderdeel belangrijk is voor de studenten. Ze denken na over manieren waarop de studenten zelfstartend kunnen zijn en binnen het te leren onderwerp hun eigen interesses kunnen volgen.

Lees verder »Kritiek op het onderzoek naar mindsets

~ Coert Visser

De replicatiecrisis binnen de psychologie is sinds enige jaren groot nieuws (lees dit en dit). Bevindingen van bekende psychologen naar onderwerpen als wilskracht/ego-depletie, powerposes, priming en facial feedback zijn kritisch onderzocht en grotendeels niet overeind gebleven. Recent is ook er ook kritiek op gang gekomen naar het onderzoek naar mindsets van Carol Dweck en haar collega’s. Ik heb veel geschreven over mindsets en denk ik dat het concept waardevol en bruikbaar is. Maar zoals ik hier schrijf:

Lees verder »


Drie dimensies van effectief opvoeden: warmte, structuur en autonomieondersteuning

~ Gwenda Schlundt Bodien

In de zelfdeterminatietheorie worden drie opvoeddimensies onderscheiden, die zowel de intrinsieke motivatie van het kind als de internalisatie van externe waarden en doelen stimuleren. Die drie dimensies zijn: 1. Warmte: affectie, liefde, waardering, vriendelijkheid en respect voor het kind, emotionele toegankelijkheid en beschikbaarheid en oprechte zorg geven aan het kind. De warmte zorgt ervoor dat het kind zich verbonden voelt met de ouders. 2. Structuur: duidelijke verwachtingen, doelen en gedragsregels en informatie geven over manieren waarop het kind aan die verwachtingen kan voldoen.

Lees verder »


Schrijf de mindsettheorie nog niet af

~ Coert Visser

In het vorige artikel heb ik aandacht besteed aan enige kritiek die er momenteel is op enkele onderzoeken naar mindset. Zoals ik schrijf in dat artikel vind ik het goed dat er kritiek komt op mindset onderzoek. Ten behoeve van kennisontwikkeling moet namelijk alles kunnen worden bekritiseerd. Een deel van die kritiek vind ik niet overtuigend (bijvoorbeeld van Alexander die vooringenomen en slordig overkomt in zijn kritiek), een ander deel vind ik interessant en op zijn minst deels terecht (met name van Brown en Bates). Het artikel op Buzzfeed dat ik noem, bevat veel interessante punten maar is is wel eenzijdig. De indruk wordt onterecht gewekt dat de mindsettheorie gebaseerd is op slechts enkele onderzoeken en dat die onderzoeken rammelen.

Lees verder »


Kleine sociaal-psychologische interventies: hoe werken ze?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hier kun je enkele voorbeelden lezen van kleine sociaal-psychologische interventies met verbluffende lange termijn effecten. Yeager en Walton waarschuwen ervoor dat kleine interventies die in een bepaalde context verbluffende lange termijn effecten hebben laten zien, niet zomaar worden gekopieerd op grote schaal in totaal andere contexten. Ze waarschuwen er ook voor deze kleine interventies met grote effecten niet terzijde te schuiven als ongeloofwaardig. Ze geven allereerst een verklaring voor het gevoel van onbegrip dat we kunnen hebben als we horen over kleine interventies die zulke grote en lange termijn effecten hebben.

Lees verder »


Groeimindset staat op een stevige fundering maar we zijn het huis nog aan het bouwen


~ Carol Dweck

In de wetenschap bouwen we een stevige fundering en vervolgens blijven we het huis renoveren. We vinden interessante resultaten, en we zijn erdoor gefascineerd, maar we vertrouwen ze niet altijd dus gaan we terug en repliceren we ze. We dagen ze ook uit door te vragen, waar zal dit niet werken? Wanneer verdwijnt het effect? Hoe kunnen we betere methodes gebruiken om onze theorieën te testen? Als onderdeel van dit proces stellen wetenschappers elkaar vragen. Recent stelden andere wetenschappers ons vragen over drie van onze artikelen. We namen dit zeer serieus, we keken zorgvuldig naar iedere vraag, doken opnieuw in de onderzoeken (soms analyseerden we de data opnieuw), en schreven drie documenten die ieder gedetailleerd ons proces en onze bevindingen beschreven (hier, hier en hier). In ieder geval toonden wij dat de conclusies die getrokken waren in het artikel juist waren. Maar zoals voor alles dat helpt om de wetenschap beter te maken, waren we dankbaar voor de vragen omdat deze gebieden voor verbetering aanwezen of verduidelijking en omdat wij geloven in open wetenschap.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 456

 • 10 Vragen om zelf te werken aan de vervulling van je basisbehoeften
 • Wijs gedrag
 • Gemotiveerd redeneren: hoe we in ons eigen straatje redeneren
 • De objectiviteitsillusie
 • Het NOAM 4PR model: wanneer switch je van rol?
 • Rationeel denken is de drijvende kracht achter morele progressie

10 Vragen om zelf te werken aan de vervulling van je basisbehoeften

~ Coert Visser

De zelfdeterminatietheorie onderscheidt drie psychologische basisbehoeften, de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid. De vervulling van die behoeften is noodzakelijk voor mensen om zich goed te voelen en goed te functioneren. Recent onderzoek lijkt te wijzen op het bestaan van een vierde psychologische basisbehoefte: de behoefte aan noviteit (nieuwheid). Deze vier psychologische basisbehoeften zou je kunnen zien als de vier poten van een tafel. Tezamen zorgen ze ervoor dat het tafelblad ergens op rusten kan.

Lees verder »


Wijs gedrag

~ Gwenda Schlundt Bodien

In het boek The wisest in the room, how you can benefit from social psychology’s most powerful insights, beschrijven de auteurs in vier hoofdstukken de belangrijkste inzichten uit sociaal psychologisch onderzoek en hoe de ‘wijste in de zaal’ die inzichten kan benutten. De highlights daarvan vat ik hier samen:

Lees verder »


Gemotiveerd redeneren: hoe we in ons eigen straatje redeneren

~ Coert Visser

Misschien ken je de uitdrukking ‘in je eigen straatje praten’. Hiermee wordt bedoeld dat mensen soms een redenering ophangen die hun eigen belang dient. Dit gezegde verwijst niet alleen naar volkswijsheid maar ook naar een concept uit de psychologie met de naam gemotiveerd redeneren (motivated reasoning). Gemotiveerd redeneren is het redeneren om een of ander eigen belang te dienen. Het is niet iets wat slechts sommige mensen doen maar iets wat we allemaal doen en wat deels onbewust plaatsvindt.

Lees verder »


De objectiviteitsillusie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Mensen denken dat wat ze de wereld waarnemen zoals die is. Ze gaan ervan uit dat wat zij zien is wat er daadwerkelijk is. Ze zijn zich er zelden van bewust dat hun waarneming altijd een subjectieve interpretatie is van wat er daadwerkelijk om hen heen waar te nemen valt. Dit heet in de sociale psychologie ‘naïef realisme’, zoals Gilovich in het boek The wisest one in the room beschrijft.

Lees verder »


Het NOAM 4PR model: wanneer switch je van rol?

~ Coert Visser

Het NOAM 4PR model schetst 4 progressiegerichte rollen die afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt kunnen worden ingezet: helpen, sturen, trainen (/adviseren) en instrueren. In sommige gesprekken kun je het hele gesprek voeren vanuit 1 rol. In andere gesprekken kan het zinvol of nodig zijn om gedurende het gesprek van rol te verwisselen. Als je overweegt om van rol de switchen doe dit dan doordacht. Probeer in termen van het 4PR model te begrijpen waarom je switcht.

Lees verder »


Rationeel denken is de drijvende kracht achter morele progressie


~ Gwenda Schlundt Bodien

In zijn boek Just babies, the origins of good and evil, legt Paul Bloom duidelijk en overtuigend uit dat de juiste theorie over moraliteit twee componenten bevat. De eerste component is het besef van goed en kwaad waarmee we geboren worden. De tweede component is wat ons mensen maakt, namelijk het product van onze compassie, onze verbeelding en bovenal onze enorme capaciteit om rationeel te kunnen redeneren.

Lees verder »