Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 501

 • Erkenning voor wat er al is
 • Actief leren in 5 stappen
 • Conditioneel optimisme
 • Van organisatiestrategie tot individueel gedrag
 • Een paar gedragingen van teamcoaches die goed werken
 • Bespreking van Enlightenment Now (Steven Pinker, 2018)

Erkenning voor wat er al is

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een bij-effect van een eenzijdige focus op te bereiken progressie kan zijn dat mensen de perceptie krijgen dat alles wat ze tot op heden hebben gedaan en bereikt er niet toe doet. Dat alles anders moet. Wanneer mensen die perceptie krijgen, heeft dat vaak een sterk demotiverend effect op ze. Lees verder »


Actief leren in 5 stappen

~ Coert Visser

Actief leren is belangrijk. Voor het goed leren begrijpen van nieuwe concepten is een uiterst bewuste en actieve aanpak nodig. Het is niet voldoende om slechts te luisteren naar een uitleg over het concept, of er iets over te lezen. Een veel actievere benadering is nodig om je een concept echt eigen te maken. Hieronder beschrijf ik zo’n aanpak. Deze kun je direct uitproberen om je één of meer progressiegerichte concepten eigen te maken. Lees verder »


Conditioneel optimisme

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een progressiegerichte interventie is de optimisme-vraag. Die vraag kan bijvoorbeeld zo geformuleerd worden: 'Wat stemt je optimistisch dat verbetering mogelijk is?' Als we deze interventie gebruiken, refereren we aan conditioneel optimisme in plaats van aan (zelf)genoegzaam optimisme (Romer, 2016). Lees verder »


Van organisatiestrategie tot individueel gedrag

~ Coert Visser

Hoe verbindt je organisatiestrategie met individueel gedrag? Een hamvraag voor veel organisaties is hoe de verbinding tussen organisatiedoelen en individueel gedrag tot stand gebracht kan worden. Missiestatements en strategische doelen van organisaties worden per definitie op een hoog abstractieniveau geformuleerd. Belangrijke vragen zijn: hoe kunnen individuen binnen de organisatie gemotiveerd raken voor deze doelen en deze vertalen naar individuele doelen en hoe kunnen ze deze individuele doelen daadwerkelijk gaan realiseren? Marylène Gagné (2018) beantwoordt deze vragen in een nieuw artikel waarin zij strategisch management theorieën combineert met twee psychologische theorieën: implementatieplanning en de zelfdeterminatietheorie. Lees verder »


Een paar gedragingen van teamcoaches die goed werken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week verzorgde ik een sessie over progressiegerichte teamcoaching voor een groep teamcoaches. We starten de sessie met een oefening waarin we focusten op succeservaringen. Wat werkte er goed in die ervaringen? Wat deden de teamcoaches dan? Deze gedragingen kwamen naar voren: Lees verder »


Bespreking van Enlightenment Now (Steven Pinker, 2018)

~ Coert Visser

Na Steven Pinkers boek The Better Angels of our Nature was ik benieuwd naar zijn nieuwe boek Enlightenment Now. Hij had het boek al een paar jaar geleden aangekondigd en ik verwachtte dat het een interessant boek zou worden. Nu is het verschenen en ik heb het gelezen en het is nog beter en interessanter dan ik had verwacht. Sommige mensen die Pinker volgen, en sommige recensenten van zijn boek, interpreteren volgens mij verkeerd wat hij bedoelt. Ze zien dat Pinker vaak voorbeelden aanhaalt van hoe het in de wereld in allerlei opzichten steeds beter gaat. En ze denken dat zijn boodschap neerkomt op: “Mensen laten we toch wat blijer zijn. Het gaat veel beter met de wereld dan jullie denken.” Maar hoewel het inderdaad veel beter gaat in veel opzichten dan de meeste mensen weten, stelt Pinker niet dat we tevreden achterover kunnen leunen en dat de toekomst vast wel prachtig wordt. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 500

 • Hoe ga jij je beter gedragen in de klas?
 • Jij moet en jij zult
 • Leerling voor de klas
 • Effectief opvoeden: druk verlichten en interesses voeden
 • Het belang van wijsheid en hoe we het kunnen onderwijzen
 • Enlightment now
 • Hoe progressiegerichte intervisie de wijsheid in een team kan stimuleren
 • Progressiefobie: wat is het en hoe kunnen we het genezen?


Hoe ga jij je beter gedragen in de klas?

~ Coert Visser

Mary, een progressiegerichte lerares op een middelbare school had een jongen, Tim, in haar klas die erg onrustig was in de klas. Het was Mary nog niet goed gelukt om Tim goed mee te laten doen in de lessen. Tim was regelmatig luidruchtig, haalde verschillende vormen van kattenkwaad uit en zat veel met andere leerlingen te praten waardoor die ook minder goed met de stof bezig waren. Soms was Tim wel goed bezig met de stof. Maar zodra hij iets niet snapte en hulp vroeg bij Mary en Mary niet direct bij hem kon komen om te helpen, werd hij weer luidruchtig. Tijdens een leerlingbespreking was gebleken dat Tim ook in andere lessen dit soort gedrag vertoonde. Sommige leraren pleitten voor een soort strafpuntensysteem, voor registratie in Magister wanneer hij zich slecht had gedragen in een les en voor schorsing wanneer Tim meerdere keren de fout in gegaan zou zijn. Mary bedacht een andere aanpak en voerde die uit. Lees verder »


Jij moet en jij zult

~ Gwenda Schlundt Bodien

Progressiegerichte taal is subtiel, omdat we ons realiseren dat subtiel verschillende woorden een groot effect kunnen hebben op je gesprekspartner en dus op hoe de dingen na het gesprek verder gaan. Een voorbeeld hiervan zijn de woorden ‘Ik wil’ en “Jij moet” en “Jij zult”. Wat denk je dat het effect is van dergelijke woorden op kinderen? Lees verder »


Leerling voor de klas

~ Coert Visser

Een wiskundeles van een MAVO2-klas begon wat onrustig. Eén van de leerlingen, Yannick, stond voor de klas en tekende op het bord. Mary, de lerares, vroeg hem op zijn plaats te gaan zitten waarop hij antwoordde: “Ja, nog heel eventjes….” en hij tekende lachend verder. Mary vroeg het nog een keer en ook deze keer ging Yannick niet zitten. Ook andere leerlingen bleven wat onrustig en keken lachend naar Yannick. “Dan gaan we het anders doen”, dacht Mary bij zichzelf. Lees verder »


Effectief opvoeden: druk verlichten en interesses voeden

~ Gwenda Schlundt Bodien


Lees verder »


Het belang van wijsheid en hoe we het kunnen onderwijzen

~ Coert Visser

Zowel in de psychologie als binnen westerse maatschappijen is relatief veel belang toegekend aan intelligentie. Twee Canadese psychologen hebben gewezen op het belang van andere aspecten van ons cognitieve functioneren die in hun ogen minsten zo belangrijk zijn en ten onrechte minder aandacht hebben gekregen. De ene is Keith Stanovich die er voor pleit om veel meer aandacht te hebben voor rationaliteit. De andere is Igor Grossman die wijst op het grote belang van wijs redeneren. In twee nieuwe artikelen die hij samen met collega’s schreef, legt hij uit wat wijs redeneren inhoudt, waarom het zo belangrijk is en hoe we het kunnen onderwijzen. Lees verder »


Enlightment now

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week verscheen Steven Pinkers nieuwe boek getiteld 'Enlightment nowOpens in a new window'. In dit boek beoogt Pinker om te weerleggen dat we in een vreselijk donkere periode leven en dat de wereld steeds verrotter is geworden. Hij stelt dat dit pertinent onwaar is. Net zo onwaar als de gedachte dat de aarde plat zou zijn onwaar is. Lees verder »


Hoe progressiegerichte intervisie de wijsheid in een team kan stimuleren

~ Coert Visser

In dit artikel beschrijf ik het werk van Igor Grossmann en zijn collega’s over het belang van wijs redeneren. Wijs redeneren heeft nog relatief weinig aandacht gehad in onderwijs en wetenschap maar het lijkt verstandig dit meer te gaan doen. Wijs redeneren is goed aan te leren en hangt samen met verschillende wenselijke uitkomsten zoals sociaal gedrag, welbevinden en genuanceerd denken. Het lijkt essentieel te zijn voor goed leiderschap en het kan helpen om complexe vraagstukken op te lossen en polarisatie tegen te gaan. Daarom lijkt het een goed idee om in onderwijs aandacht te besteden aan de ontwikkeling van wijsheid. Maar ook in organisaties kunnen we dingen doen om wijsheid te bevorderen. Een aanpak die hierbij goed kan werken, is progressiegerichte intervisie. Lees verder »


Progressiefobie: wat is het en hoe kunnen we het genezen?

~ Coert Visser

In het nieuwe boek van Steven Pinker, Enlightenment Now, kwam ik een nieuw woord tegen: progressiefobie. Het boek is een vurig pleidooi voor vier centrale ideeën uit de Verlichting: rede, wetenschap, humanisme en progressie. Pinker stelt dat de combinatie van deze ideeën zegt dat de mensheid door een groter begrip van de werkelijkheid, via wetenschap, en door een groeiende cirkel van sympathie, veroorzaakt door kosmopolitisme en rede, intellectuele en morele progressie kan boeken. Het doel van de verlichtingdenkers was niet zozeer om de menselijk natuur te verbeteren maar om instituties te bouwen die ervoor zouden zorgen dat het beste in mensen naar boven zou komen. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 499

 • Stuurvraag in plaats van pestprotocol
 • Saying is believing?
 • Hoe groot is het probleem van overbeschermende ouders (helikopterouders)?
 • Interesse wekken door context personalisatie
 • Organisatiebrede verandering via het draaiknoppenmodel
 • Tien tips bij progressiegerichte conflicthantering

Stuurvraag in plaats van pestprotocol

~ Coert Visser

Mary, een progressiegericht werkende docent, werkzaam in het middelbaar onderwijs, vertelde over een interessante situatie die zij had meegemaakt in een VWO2-klas. Tijdens een leerlingbespreking werd er gesproken over een probleem rondom een jongen, Marco, die gepest werd. Meerdere docenten hadden gemerkt dat de jongen gepest werd. Het gesprek ging vervolgens over wat hier aan gedaan kon worden. Eén docent opperde om een pestprotocol te maken en in werking te stellen. Nadat dit geopperd was, vroeg een andere docent of dit niet een te zwaar middel was. Was het echt nodig om zo te reageren of was er misschien een eenvoudigere oplossing? Mary mengde zich in het gesprek. Ze vertelde dat ze ook had gemerkt dat Marco het soms lastig had. Ze had ingegrepen maar merkte dat dit niet leidde tot het stoppen van het storende gedrag. Nadat ze twee akkefietjes had meegemaakt, vond ze het genoeg. Ze stelde een vraag aan de hele klas.

Lees verder »


Saying is believing?

~ Gwenda Schlundt Bodien

In de progressiegerichte aanpak maken we regelmatig gebruik van zelfovertuigingstechnieken. We stellen vragen die ertoe leiden dat de gesprekspartner ergens van overtuigd raakt, bijvoorbeeld van zijn mogelijkheid om progressie te boeken.

Lees verder »


Hoe groot is het probleem van overbeschermende ouders (helikopterouders)?

~ Coert Visser

Heb je wel eens gehoord van de term helikopterouders? Kort gezegd wordt er meestal een vorm van overbeschermend ouderschap mee bedoeld die meestal goed bedoeld is maar averechts werkt. Ouders zouden zich steeds meer verregaand bemoeien met hun kinderen, zelfs nadat die het ouderlijk huis al verlaten hebben. Met de moderne opvatting dat autoritair ouderschap niet meer van deze tijd is, zouden ouders nu doorschieten in het andere uiterste, namelijk een vorm van doorgeschoten zorg en betrokkenheid. In dit korte artikel ga ik in op vragen als: Wat is helikopterouderschap? Bestaat het echt en is het een veelvoorkomend probleem? En duidt het bestaan van helikopterouderschap erop dat zorg en betrokkenheid ook negatief kunnen zijn? En als helikopterouderschap bestaat, wat zijn de mogelijk negatieve effecten ervan en waar worden die door in de hand gewerkt?

Lees verder »


Interesse wekken door context personalisatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een goede manier om interesse bij studenten te faciliteren is door context personalisatie. Dit betekent dat de inhoud van de taak wordt gematcht met de inhoud (karakters, objecten, thema’s) van de buitenschoolse interesse van de leerling.

Lees verder »


Organisatiebrede verandering via het draaiknoppenmodel

~ Coert Visser

In dit artikel noemde ik het draaiknoppenmodel. Dit is een krachtig theoretisch raamwerk gebaseerd op werk uit de sociale psychologie dat praktisch goed bruikbaar is voor het realiseren van systeembrede verbeteringen. In de volgende casus wordt een voorbeeld getoond van de toepassing van het draaiknoppenmodel.

Lees verder »


Tien tips bij progressiegerichte conflicthantering

~ Gwenda Schlundt Bodien

In onze opleiding progressiegericht werken met groepen Opens in a new windowoefenen we op meerdere dagen met progressiegerichte conflictinterventies. Coaches of leidinggevenden zitten geregeld in de situatie dat hun gesprekspartners een conflict hebben met elkaar of het met elkaar oneens zijn over een onderwerp. Progressiegerichte conflictinterventies werken vaak razendsnel. Maar ze zijn niet zo eenvoudig in de vingers te krijgen. Wel simpel uit te leggen. Als je de uitleg eenmaal begrijpt, en je wilt er goed in worden, dan is het meest effectief om conflictsituaties te oefenen, zoals we doen in de opleiding. Hier zijn tien tips voor progressiegerichte conflicthantering:

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 498

 • Opluchting dat het niet noodzakelijk is oud zeer op te halen
 • De vraag naar de gewenste situatie
 • Is een progressiefocus niet erg vermoeiend?
 • Recensie van ‘Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is’ (Merckelbach, 2017)
 • Je krijgt het antwoord waar je naar vraagt
 • Zoek het eerdere succes daar waar het probleem zich bevindt

Opluchting dat het niet noodzakelijk is oud zeer op te halen

~ Gwenda Schlundt Bodien

In teams waar mensen zich niet veilig voelen, is het vaak moeilijk om elkaar feedback te geven en om eerlijk je mening ergens over te geven. Teamleden zijn bang voor negatieve reacties van hun collega’s, waardoor ze zich stil houden of hun mening liever uiten tegenover iemand anders dan het teamlid aan wie ze het eigenlijk zouden willen zeggen.

Lees verder »


De vraag naar de gewenste situatie

~ Coert Visser

De vraag naar de gewenste situatie is één van de meest belangrijke en krachtige vragen binnen progressiegericht werken. Via deze vraag helpen we cliënten meer zicht te krijgen op hoe ze zouden willen dat hun situatie eruit komt te zien. Zo gauw ze antwoorden op deze vraag beginnen te vinden, weten ze beter waar ze hun energie op kunnen richten. Ook helpt de vraag om cliënten optimistischer te maken en ideeën voor stapjes vooruit te laten opdoen. Maar hoe vraag je naar de gewenste situatie? Voor cliënten is het vaak helemaal niet zo gemakkelijk om deze vraag vlot te beantwoorden. Daarom zijn hier een paar tips die je kunt gebruiken om de vraag naar de gewenste situatie zoveel mogelijk te laten opleveren.

Lees verder »


Is een progressiefocus niet erg vermoeiend?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week stelde ik in een sessie progressiegericht leidinggeven aan een team directeuren van een grote verzekeringsmaatschappij deze vraag: ‘Medewerkers blijken een manager met een groeimindset anders te ervaren dan een manager met een statische mindset. Wat denk je dat medewerkers aangeven dat het verschil voor ze is?’ Het spontane eerste antwoord van een unit directeur in die sessie was: ‘Medewerkers ervaren een manager met een groeimindset denk ik als vermoeiender’.

Lees verder »


Recensie van ‘Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is’ (Merckelbach, 2017)

~ Coert Visser

Harald Merckelbach, hoogleraar rechtspsychologie heeft een interessant en toegankelijk boek geschreven over zijn werk: Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is. Het boek laat zien hoe belangrijk het is in de rechtspraak om op een hyperbewuste manier te komen tot oordelen. Maar rechters zijn ook maar mensen met dezelfde morele intuïties als wij allemaal. Merckelbach stelt dat rechters op allerlei manieren maatregelen moeten nemen om zich niet te laten verleiden tot intuïtieve oordelen waarop ze hun uitspraken baseren.

Lees verder »


Je krijgt het antwoord waar je naar vraagt

~ Gwenda Schlundt Bodien

“Tja, je krijgt het antwoord waar je naar vraagt”, zei een coach in onze training progressiegericht coachen laatst. En hij bedoelde daarmee dat de richting van de vraag van de coach, bepalend is voor de richting van het antwoord van de client. Eenvoudige voorbeelden daarvan kent iedereen wel. Als de coach vraagt:”Wat zou je willen dat er in de plaats komt van dit probleem?” dan is het logisch dat er een totaal antwoord komt dan wanneer de coach vraagt:”Wat gaat er nog meer mis als het probleem erger gaat worden?” De eerste vraag is een progressiegerichte vraag richting de gewenste toekomst, de tweede vraag is een probleeminducerende vraag richting de gevreesde toekomst.

Lees verder »


Zoek het eerdere succes daar waar het probleem zich bevindt

~ Coert Visser

Het NOAM-7-stappenmodel is een progressiegerichte structuur die veel gebruikt wordt in coaching. Via deze vragenstructuur is het mogelijk om cliënten te helpen om ideeën op te doen om stappen vooruit te zetten in de gewenste richting. Eén van de grote krachten van de aanpak is dat er gebruik wordt gemaakt van vragen naar eerdere successen. Een voorbeeld van zo’n vraag is: “Is het je al eens gelukt om …?” Een eerder succes is een situatie waarin het al eens gelukt is om iets beter te laten verlopen of op te lossen. Wanneer cliënten zich een eerder succes weten te herinneren, doen ze vaak ideeën op over hoe ze verder kunnen met hun huidige situatie en worden ze optimistischer over hun situatie.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 497

 • Vier principes voor het voeren van goede gesprekken met andersdenkenden
 • Het belang van shared decision making
 • Effectief communiceren met dementerenden
 • Shared decision making en borstkankerscreening
 • Recensie Leren & presteren
 • Progressiegerichte interventies bij Shared Decision Making

Vier principes voor het voeren van goede gesprekken met andersdenkenden

~ Coert Visser

Tegenwoordig wordt er vaak gesproken van een groeiende polarisatie in onze samenleving. Er wordt vaak gezegd dat groepen steeds agressiever en haatdragender tegenover elkaar komen te staan. Ook kun je lezen dat we steeds minder met andersdenkenden in gesprek gaan. In plaats daarvan zoeken we liever gelijkgestemden op. Op Facebook ontstaan zogenaamde echokamers waarin iedereen het met elkaar eens is. In een inspirerende TED-presentatie vertelt Megan Phelps-Roper over hoe zij opgroeide in een radicale kerkgemeenschap en hoe zij langzamerhand in aanraking kwam met andersdenkenden. Ze vertelt hoe ze zich langzaam bevrijdde uit die gemeenschap en over wat ze geleerd heeft van deze ervaring.

Lees verder »


Het belang van shared decision making

~ Gwenda Schlundt Bodien

Shared decision making is een term die in 1982 in de VS voor het eerst als concept werd gedefinieerd. SDM is gebaseerd op de premisseOpens in a new window dat geen enkele gezondheidsbeslissing zou moeten worden genomen: Vanuit een positie van eenvoudig te verhelpen onkunde bij de patiënt over de mogelijkheden, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs Vanuit een positie van eenvoudig te verhelpen onkunde bij de behandelaar over de voorkeuren van de patiënt

Lees verder »


Effectief communiceren met dementerenden

~ Coert Visser

Recent bracht een deelnemer in onze training progressiegericht coachen een casus in als intervisie-oefening (volgens deze aanpak). Als casus bracht hij in dat onlangs bekend was geworden dat zijn moeder beginnende dementie had. Hij wilde graag tips ontvangen van zijn medecursisten over hoe hij zo effectief mogelijk om zou kunnen gaan met deze situatie. Wat hij graag wilde, was dat hij een manier van omgaan met de situatie zou vinden waarbij hij zoveel mogelijk voor zijn moeder kon betekenen en zelf intussen ook goed voor zichzelf kon blijven zorgen zodat hij ook zelf overeind zou blijven. De intervisie oefening leverde veel op en was nuttig voor de persoon die de casus inbracht en ook voor de andere deelnemers die tips en complimenten aan hem gaven. Er kwamen veel en gevarieerde complimenten en tips naar voren. Er werd veel steun naar voren gebracht en er kwamen zowel praktische als wat meer abstracte tips naar voren.

Lees verder »


Shared decision making en borstkankerscreening

~ Gwenda Schlundt Bodien

Shared Decision MakingOpens in a new window sluit aan bij de principes van de zelfdeterminatietheorie. SDM onderschrijft namelijk dat zelfdeterminatie met betrekking tot gezondheidszorg een wenselijk doel is.

Lees verder »


Recensie Leren & presteren

~ Coert Visser

Leren & presteren – ‘Overtuigend’ Coert Visser heeft een goed bruikbaar overzicht gemaakt om ‘beter te worden’ in alles wat je wilt leren in Leren & Presteren. Halverwege het lezen ben ik al zo overtuigd, dat ik diverse collega’s aanraad het boek aan te schaffen.

Lees verder »


Progressiegerichte interventies bij Shared Decision Making

~ Gwenda Schlundt Bodien

Elwyn beschrijftOpens in a new window een three talk model van shared decision makingOpens in a new window: team talk, option talk en decision talk. Team talk Elwyn beschrijft dat het bij Team Talk gaat om patiënten bewust te laten worden van het feit dat er een keuze aan de orde is. Het gaat erom de patiënt te laten merken dat die niet in de kou staat, maar dat de behandelaar het keuzeproces van de patiënt wil ondersteunen.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 496

 • Zelfdeterminatietheorie benut in gezondheidszorg
 • De groepsgroeimindset: groepen kunnen veranderen en verbeteren
 • Verschillen tussen SDT en MI
 • Waarom ik denk dat de blockchain vooruitgang zal brengen
 • Tip om van Blue Monday een goede dag te maken'
 • Wanneer is het backfire-effect relevant?
 • Experiment: adolescenten leren hoe emoties kunnen worden beïnvloed, werkt
 • Wijsheid en sociale klasse

Zelfdeterminatietheorie benut in gezondheidszorg

~ Gwenda Schlundt Bodien

De afgelopen weken las ik het boek van La Guardia ‘Self determination theory in practice: how to create an optimally health care environment. La Guardia is onderzoeker met expertise in zelfdeterminatietheorie en de toepassingen ervan in gezondheidszorg en welbevinden. In het boek beschrijft zij hoe zij de principes van de zelfdeterminatietheorie benut in haar werk met cliënten met gezondheidsklachten. Ze heeft SDT-behandelingen ontwikkeld voor mensen die chronisch ziek zijn (kanker, diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten) en voor mensen bijvoorbeeld na een hartaanval proberen te herstellen en leven met de consequenties ervan.

Lees verder »


De groepsgroeimindset: groepen kunnen veranderen en verbeteren

~ Coert Visser

Mensen leren dat groepen kunnen veranderen en verbeteren kan een krachtig instrument zijn om vrede te bevorderen. Hieronder beschrijf ik twee onderzoeken over dit onderwerp, één uit 2011 en één uit 2018.

Lees verder »


Verschillen tussen SDT en MI

~ Gwenda Schlundt Bodien

Motivational Interviewing is een aanpak die volgens meerdere auteurs in lijn ligt met de zelfdeterminatietheorie. Zowel MI als SDT gaan ervan uit dat er in mensen inherente motivationele processen gaande zijn. Mensen hebben de motivatie om te veranderen al in zichzelf en het werk van counselors is om de condities te creëren zodat deze motivatie gevoed wordt. SDT en MI delen hun wortels in Rogers’ humanistische filosofie.

Lees verder »


Waarom ik denk dat de blockchain vooruitgang zal brengen

~ Coert Visser

Kort geleden ben ik geïnteresseerd geraakt in een nieuwe technologie die steeds meer in de belangstelling komt te staan en die vermoedelijk een grote invloed gaat hebben op onze samenleving: de blockchain. Kort gezegd is blockchaintechnologie een technologische infrastructuur die cryptocurrencies zoals Bitcoin mogelijk maakt. Ik zal hieronder iets vertellen over het ontstaan van deze nieuwe technologie, over wat hij is en over waarom hij vermoedelijk zo belangrijk zal worden.

Lees verder »


Tip om van Blue Monday een goede dag te maken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Blue Monday. Een bedenksel dat de maandag van de laatste volle week in januari de meeste mensen treurig en neerslachtig zouden zijn. Zo’n negatieve verwachting kan best eens werkelijkheid worden. Als je al niet neerslachtig was, dan zou je het kunnen worden omdat het nu eenmaal Blue Monday is. Stel dat je in een dip zit, wat kun je dan doen om jezelf te helpen? Ongeacht de trigger van je neerslachtigheid kan de volgende tip je wellicht helpen: Activeer je prefrontale cortex.

Lees verder »


Wanneer is het backfire-effect relevant?

~ Coert Visser

Mensen kunnen vaak vasthouden aan onjuiste ideeën, zelfs wanneer er feitelijke informatie in overvloed beschikbaar is die de onjuistheid van die ideeën laat zien. Er zijn vele redenen waarom dit zo kan zijn (zie hier). In bepaalde omstandigheden kan het zelfs zo zijn dat mensen die geconfronteerde worden met informatie die de onjuistheid van hun denkbeelden aantoont, nog sterker gaan geloven in deze denkbeelden. Dit effect heet het backfire-effect. Het in een studie van Byhan & Reifler (2010) voor het eerst gedemonstreerd. Als het backfire-effect inderdaad bestaat en vaak voorkomt, zouden we uiterst voorzichtig moeten omgaan met het corrigeren van andermans onjuiste denkbeelden. Voordat je het weet gaan ze er immers nog sterker in geloven. Nu is er een nieuw onderzoek gedaan (Wood & Porter, 2010) waarin het backfire-effect is onderzocht.

Lees verder »


Experiment: adolescenten leren hoe emoties kunnen worden beïnvloed, werkt

~ Coert Visser

Mensen verschillen in hoe ze denken over emoties. Sommigen zien emoties als iets wat ons overkomt en waar we geen of nauwelijks invloed op hebben. Anderen zien emoties als iets waar we wel degelijk invloed op kunnen hebben. Eerder onderzoek heeft laten zien dat het geloof dat we emoties kunnen beïnvloeden samenhangt met welbevinden maar het is tot nu toe niet duidelijk hoe dit komt. Smith et al. (2017) voerden een experiment (N=1645) uit bij adolescenten om meer te weten te komen over de relatie tussen hoe we denken over emoties en hoe goed we ons voelen.

Lees verder »


Wijsheid en sociale klasse

~ Coert Visser

Wijsheid kun je definiëren als het verstandig omgaan met complexe levenssituaties, situaties waarin sprake is van ambiguïteit, meerdere gezichtspunten, verschillende belangen, verschillende korte- en langetermijneffecten en voortdurende verandering (zie hier). Wijsheid komt vooral neer op het onderkennen van onzekerheid, het relativeren van je eigen perspectief en het oog hebben voor het perspectief van anderen. Wijsheid is belangrijk. Het hangt niet samen met intelligentie maar wel met welbevinden en het hebben van goede sociale relaties. Justin Brienza en Igor Grossmann (2017) laten in een nieuw onderzoek een interessante relatie zien tussen wijsheid en sociale klasse.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 495

 • Wat kan er buiten de buitencirkel?
 • Gelukkig 2018?
 • Beter denken
 • Gelukkig zijn is eh… ‘je weet wel’
 • De plus achter de min: hoe vraag je door?
 • Je geluk in cijfers

Wat kan er buiten de buitencirkel?

~ Coert Visser

De cirkeltechniek is één van de populairste progressiegerichte technieken. De populariteit van deze techniek heeft te maken met haar grote eenvoud en veelzijdigheid. Je kunt de cirkeltechniek gebruiken voor zelfcoaching, coaching, intakegesprekken, teamsessies en meer. Het gebruik van de cirkeltechniek geeft vaak goed overzicht over de situatie waarin je je bevindt. Ook draagt de cirkeltechniek meestal bij aan een gevoel van competentie (door wat er al in de binnencirkel staat) en een gevoel van richting (door wat er in de buitencirkel staat). Ooit kwam ik, door een cursist in één van onze trainingen nog op een ander idee.
Lees verder »


Gelukkig 2018?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Natuurlijk wens ik je een gelukkig 2018! Gelukkig zijn. Er is iets aparts met die term ‘gelukkig’ aan de hand. Iedereen weet wel hoe het voelt om gelukkig te zijn, maar het is tegelijkertijd moeilijk onder woorden te brengen wat het betekent. Het is subjectief. Onderzoekers gebruiken daarom ook wel de term ‘subjectief welbevinden’. Met die term proberen ze aan te geven dat gelukkig zijn iets subjectiefs is. Net zo als ‘schoonheid’ is ‘geluk’ een begrip met verschillende betekenissen voor verschillende mensen in verschillende omstandigheden.
Lees verder »


Beter denken

~ Coert Visser

Bron: Visser, C.F., (2017). Leren & presteren. Hoe word je beter? Just-in-Time Books.
Hoe goed we leren en presteren, hangt mede af van hoe goed we denken. Maar wat is goed denken? Is dit hetzelfde als intelligentie? Weten we, als we een intelligentietest bij iemand hebben afgenomen, hoe goed die persoon kan denken? Het antwoord is “nee”. Goed denken is veel breder dan intelligentie. Intelligentietests zijn slechts incomplete instrumenten om de kwaliteit van denken van mensen te meten. Als goed denken breder is dan intelligentie, hoe zou je het dan kunnen definiëren? Ik doe dat aan de hand van de volgende vier dimensies:
Lees verder »


Gelukkig zijn is eh… ‘je weet wel’

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hier kon je lezen waarom ik denk dat gelukkig zijn of worden geen prioriteit zou moeten zijn in het leven. In dit stukje ga ik in op definitieproblemen binnen geluksonderzoeken. Je weet wel-gevoel De geluksonderzoekster Lyubomirsky schrijft ‘de meesten van ons hebben geen behoefte aan de definitie voor geluk, want we weten instinctief wel of we gelukkig zijn of niet’. Gilbert zegt ‘geluk is dat je-weet-wel-wat-ik-bedoel-gevoel’. Deze twee uitspraken vatten mooi samen hoe moeilijk het is, zelfs voor onderzoekers, om precies te formuleren wat ze onderzoeken als ze ‘geluk’ onderzoeken.
Lees verder »


De plus achter de min: hoe vraag je door?

~ Coert Visser

Een aantal jaren geleden introduceerde ik de term de plus achter de min zoeken. Het basisidee achter de techniek van de plus achter de min zoeken is dat wanneer mensen zich negatief uiten (een klacht, een verwijt, kritiek) er altijd achter die negatieve uiting iets positiefs zit. Dat positieve is iets wat ze waardevol of belangrijk vinden, een waarde, een belang, een principe, een doel, of hoe je het ook wilt noemen.
Lees verder »


Je geluk in cijfers

~ Gwenda Schlundt Bodien

In dit stukje schreef ik over mijn twijfels bij het idee om geluk als prioriteit te zien in je individuele leven en op maatschappelijk niveau. En in dit stukje schreef ik over de problemen met het definiëren van geluk. Nu schrijf ik over de problemen met het meten van geluk.
Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 494

 • Waarom zijn er sowieso mensen met een statische mindset die de top bereiken?
 • Wat is progressiegericht werken?
 • Waarschuwing voor studenten positieve psychologie
 • Leren van progressie
 • Wat is het verschil tussen progressiegericht werken en oplossingsgericht werken?
 • Hoe creëer je een leergierige cultuur?

Waarom zijn er sowieso mensen met een statische mindset die de top bereiken?

~ Gwenda Schlundt Bodien

In dit artikel vatte ik samen dat Brown drie concepten ter discussie wil stellen, en daarvoor pleit in zijn hoofdstuk in het handboek van kritische positieve psychologie. Het eerste concept dat hij ter discussie wil stellen is de groeimindset. Hij vraagt zich af hoe het kan dat er hele intelligente mensen te vinden zijn op prestigieuze universiteiten die toch een statische mindset hebben. Immers, zo redeneert hij, als een groeimindset de sleutel is tot succes, dan zouden mensen met een statische mindset nooit op dat niveau terecht hebben kunnen komen.

Lees verder »


Wat is progressiegericht werken?

~ Coert Visser

Begin 2012 bedachten wij de naam ‘progressiegericht werken’ als aanduiding voor de aanpak die wij (als NOAM) gebruiken. Opgeteld schreven Gwenda Schlundt Bodien en ik sinds dat moment zeven boeken en meer dan duizend korte artikelen over progressiegericht werken (en tientallen langere). Ook trainden wij vele honderden mensen (misschien zelfs een paar duizend), onder wie coaches, medewerkers, leidinggevenden en docenten in de aanpak. Inmiddels is progressiegericht werken een vrij bekende term geworden. Toch is de term en de aanpak ook bij velen nog onbekend. Daarom lijkt het me goed om nog eens uit te leggen wat progressiegericht werken is.

Lees verder »


Waarschuwing voor studenten positieve psychologie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Ik heb op dit blog al een aantal keer geschreven over het nieuwe handboek over positieve psychologie, zie bijvoorbeeld hierOpens in a new window. Brown schrijft in hoofdstuk 12 van het Handbook of Critical Positive Psychology adviezen voor studenten die een studie volgen in positieve psychologie (Master of Applied Positive Psychology). Hij schrijft hierin een aantal aanbevelingen en waarschuwingen.

Lees verder »


Leren van progressie

~ Coert Visser

Fouten laten ons zien wat er beter moet worden. Zorgvuldig kijken naar progressie kan ons laten zien hoe dat wat we belangrijk vinden beter moet worden en hoe we dat kunnen bereiken. Als professionals op het gebied van ‘leren en ontwikkelen’ zijn we gericht op hoe mensen zichzelf kunnen verbeteren in hun werk en hoe leerprocessen hier ondersteunend bij kunnen zijn. Het is daarom belangrijk dat we kennis hebben over hoe mensen bepaalde leerervaringen kunnen opdoen, die teweeg brengen dat ze progressie boeken in dat wat ze doen en waarin ze zich willen verbeteren. Fouten spelen meestal een belangrijke rol bij leren: ze laten ons zien en ervaren wat er beter moet. Maar de rol van fouten is iets beperkter dan we ons vaak realiseren. Om een proces van voortgaande verbetering tot stand te brengen, is het nodig om zorgvuldig te kijken naar de progressie die we boeken en naar hoe die progressie tot stand komt. In dit artikel leg ik uit hoe dat werkt.

Lees verder »


Wat is het verschil tussen progressiegericht werken en oplossingsgericht werken?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoewel de meeste mensen die onze nieuwsbrieven en boeken volgen al lange tijd weten dat onze aanpak progressiegericht werken heet, krijgen we zo nu en dan nog wel eens de vraag van iemand die ons niet zo nauw heeft gevolgd: ‘wat is het verschil tussen oplossingsgericht werken en progressiegericht werken?’

Lees verder »


Hoe creëer je een leergierige cultuur?

~ Coert Visser

Leergierigheid is goed voor individuen en organisaties. Dit artikel legt uit waarom dat zo is en hoe je een cultuur van leergierigheid kunt ontwikkelen. We leren op het moment dat er iets gebeurt wat we nog niet wisten of verwachtten. Het is niet zo dat we alleen leren als we er bewust voor kiezen. Het gebeurt voortdurend en we kunnen dan ook niet besluiten om niet meer te leren. Psychologen hebben verschillende vormen van leren bij mensen en andere dieren ontdekt, van eenvoudig tot complex, die geheel of deels automatisch en onwillekeurig plaatsvinden (Haselgrove, 2016), zoals: habituatie, klassieke conditionering, operante conditionering en sociaal leren.

Lees verder »